ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ WHO

15.03.2010


Οι αντιπρόσωποι 53 κρατών-μελών της WHO συγκεντρώθηκαν στην Πάρμα της Ιταλίας στις 10-12 Μαρτίου 2010 για να ανασκοπήσουν την εεπίδραση των εθνικών και διεθνών περιβαλλοντικών τακτικών στην κατάσταση της υγείας του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής πειρφέρειας της WHO, ο οποίος απαριθμείται περίπου πάνω από 890 εκατομμύρια ανθρώπους. Η τριήμερη Πέμπτη Υπουργική Σύσκεψη για το Περιβάλλον και την Υγεία είναι το πιο πρόσφατο κύριο σημείο αναφοράς σε μια διακυβερνητική διαδικασία που άρχισε το 1989. Το γεγονός θα συγκεντρώσει πάνω από 800 συμμετέχοντες από τις χώρες πέρα από την Ευρωπαϊκή περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένων των Υπουργών Υγείας και Περιβάλλοντος, τους αντιπροσώπους των διακυβερνητικών και μη κυβερνητικών συμμετεχόντων, των επιστημόνων και των εκπροσώπων νεολαίας. Οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και άλλα μέρη της ευρωπαϊκής περιοχής της WHO αναμένονται να υιοθετήσουν μια δήλωση που ενισχύει τη δέσμευση τους για τη μείωση σημαντικών περιβαλλοντικών παραγόντων κινδύνου (συμπεριλαμβανομένου του επισφαλούς νερού και της υγιεινής, τςου μολυσμένου αέρα και των επικίνδυνων χημικών ουσιών) καθώς και την ανάδυση των παγκοσμίων απειλών (όπως η αλλαγή κλίματος). Η δήλωση, που υπογράφεται στις 12 Μαρτίου 2010, θα δεσμεύσει τις κυβερνήσεις για να επιτύχει τους σαφείς στόχους στα επόμενα 10 έτη. "Η ομαδική εργασία και στους τομείς για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών κινδύνων έχει παραδώσει τα απτά αποτελέσματα στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή ήπειρο κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών" λέει η κα. Zsuzsanna Jakab, η νέα περιφερειακή Διευθύντρια της WHO για την Ευρώπη. "Εντούτοις, η αλλαγή κλίματος, η παγκόσμια οικονομική κρίση και οι αυξανόμενες ανισότητες βάζουν ένα τεράστιο φορτίο στις εθνικές κυβερνήσεις, που καθιστούν μέγιστης σημασίας θέμα υπό συζήτηση, να συμφωνήσουν για μια νέα πρόοδο".

 

Δύο νέες μελέτες της WHO για την πρόοδο αλλά και το χάσμα για την περιβαλλοντική υγεία:

 

Για τη Διάσκεψη, το Επαρχιακό γραφείο της WHO για την Ευρώπη έχει δημοσιεύσει δύο νέες μελέτες:

1) μια γενική αξιολόγηση των βασικών τάσεων στο περιβάλλον και στην υγεία στην Ευρωπαϊκή περιφέρεια κατά τη διάρκια των προηγούμενων 20 ετών και

2) αξιολόγηση μιας σημαντικής ανασκόπησης των ανισοτήτων στον περιβαλλοντικό κίνδυνο. Ένα ενημερωτικό δελτίο συνοψίζει μερικά από τα αποτελέσματα.

 

Η πρώτη, Η Υγεία και το Περιβάλλον στην Ευρώπη: η αξιολόγηση της προόδου, (Health and Environment in Europe: progress assessment) αποκαλύπτει ότι οι δείκτες θνησιμότητας από τις διαρροϊκές ασθένειες μεταξύ τωνπαιδιών έχουν μειωθεί σε 20% των προηγούμενων επιπέδων τα τελευταία χρόνια, κατά ένα μεγάλο μέρος μέσω της βελτιωμένης πρόσβασης στο καθαρό νερό και την υγιεινή, και ότι οι θάνατοι από αυτοκινητιστικά δυστυχήματα έχουν μειωθεί κατά 40% από τις αρχές της δεκαετίας του '90. Μετά από μια αλλαγή στην αμόλυβδη βενζίνη στο μεγαλύτερο μέρος της περιφέρειας, και μια επόμενη μείωση της τάξης του 90% στις εκπομπές μολύβδου στο αίμα των παιδιών πέφτουν επίσης.

Δεύτερο, η μεγαλύτερη σύνταξη των στοιχείων της WHO για τις ανισότητες στον περιβαλλοντικό κίνδυνο σε ολόκληρη την Ευρώπη, που δημοσιεύεται στο Ευρωπαϊκό περιοδικό της Δημόσιας Υγείας (European Journal of Public Health), αναφέρει τις σημαντικές παραλλαγές μέσα στις χώρες, και ακόμη και τις πόλεις, καθώς και την κοινωνική διανομή της περιβαλλοντικής έκθεσης και των σχετικών θανάτων και της ασθένειας. Τα τρωτά τμήματα της κοινωνίας μπορούν πολύ περισσότερο να εκτεθούν στους αναπόφευκτους περιβαλλοντικούς κινδύνους, σε μερικές περιπτώσεις δυο φορές περισσότερο από τους πλουσιότερους, σε όλες τις χώρες στην Ευρωπαϊκή περιφέρεια.

 

"Συνολικά σημειώνουμε τις θετικές τάσεις στις εκβάσεις υγείας στην Ευρώπη, ως αποτέλεσμα μιας αυξανόμενης υποχρέωσης να ενσωματωθούν οι ανησυχίες για την υγεία στη λήψη αποφάσεων άλλων τομέων. Η δημιουργία του ευρωπαϊκού κέντρου WHO για το περιβάλλον και την υγεία στην πρώτη υπουργική Σύσκεψη είναι ένα σαφές παράδειγμα αυτού", λέει ο καθηγητής Ferrucio Fazio, Υπουργός Υγείας της Ιταλίας. "Συγχρόνως, τα στοιχεία δείχνουν ότι ακόμη και μέσα στα πλουσιότερα έθνη πρέπει να εργαστούμε περισσότερο για να επιτύχουμε την υγεία για όλους".

 

Πρόοδος: νομοθεσία που απαιτείται να είναι ισχυρότερη:

 

"Οι διεθνείς προσπάθειες να ξεριζωθεί η ένδεια, να βελτιωθεί η υγεία και να προστατευθούν οι φυσικοί πόροι και τα οικοσυστήματα δεν θα πετύχουν εφ' όσον αντιμετωπίζονται ως απομονωμένα ζητήματα και έξω από το πλαίσιο των κοινωνικοοικονομικών πολιτικών. Οι προσπάθειες από κοινού απαιτούνται γι να αντιμετωπίσουν τις κοινές προκλήσεις μας, όπως τα αποτελέσματα της αλλγής κλίματος, που θα επιδεινώσουν τις υπάρχουσες περιβαλλοντικές ευπάθειες και θα βάλουν τους ανθρώπους σε μεγαλύτερο κίνδυνο, ειδικά τα παιδιά", λέει κ κα. Stefania Prestigiacomo, Ιταλίδα Υπουργός Περιβάλλοντος, εδάφους και θαλάσσης. "Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε απογραφή τι έχει γίνει και να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειες μασ να φέρουμε εις πέρας την επίχειρηση".

 

Πέρα από την ευρωπαϊκή περιοχή, πολλές επιτυχείς πρωτοβουλίες να μειωθούν οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι προωθήθηκαν στην τελευταία δεκαετία. Η ΕΕ έχει εισαγάγει τους νέους κανονισμούς σχετιά με την ατμοσφαιρική ποιότητα και την ασφαλή χρήση των χημικών ουσιών (προσέγγιση- εγγραφή, αξιολόγηση, έγκριση και περιορισμός των χημικών ουσιών), παρέχοντας την κατεύθυνση που ακολουθείται από πολλές άλλες χώρες πέρα από την ευρύτερη ευρωπαϊκή πειροχή. Στις χώρες έξω από την ΕΕ, οι κυβερνήσεις έχουν δημιουργήσει ή έχουν ενημερώσει περισσότερο από 50% της νομοθεσίας τους για το περιβάλλον και την υγεία κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών.

 

Εντούτοις, οι κυβερνητικές πολιτικές για τα διαφορετικά περιβαλλοντολογικά θέματα και τις εκτιμήσεις υγείας ποκίλλουν σημαντικά στην πρόθεση και τη φιλοδοξία. Ενώ οι κυβερνήσεις έχουν σχεδιάσει μια ευρεία σειρά ενεργιών για τους τομείς αυτούς για να αντιμετωπιστούν οι αποκαλούμενοι παραδοσιακοί κίνδυνοι - όπως εκείνοι σχετικά με το νερό για την ύδρευση και άρδευση, του υπαίθριου αέρα και της ασφάλειας των τροφίμων - δημόσιες τακτικές για την ατμοσφαιρική ποιότητα των εσωτερικών χώρων, οι τραυματισμοί καθώς και η σωματική δραστηριότητα δεν έχουν αναπτυχθεί αρκετά.

 

"Εμπιστεύομαστε ότι η Πάρμα, με την υψηλή ποιότητα ζωής της, οι μεγάλες πράσινες περιοχές και οι ασφαλείς αστικές τοποθετήσεις, θα είναι ο τέλειος συνήγορος για τα υγιή περιβάλλοντα και μια συμβάλλουσα ρύθμιση στην καλή θέληση και την υποχρέωση", ολοκληρώνει ο κ. Pietro Vignali, δήμαρχος της Πάρμας. " Προς αυτόν τον στόχο, προωθούμε επίσης μια σειρά πρωτοβουλιών για να γίνει η Πρώτη Υπουργική Διάσκεψη για το Περιβάλλον και την Υγεία χωρίς ίχνος άνθρακα".

 

Σημειώσεις στους συντάκτες:

 

1) Η Ε' Υπουργική Σύσκεψη για το Περιβάλλον και την Υγεία, το θέμα της οποίας είναι η "προστασία της υγείας των παιδιών σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον", οργανώνεται από το επαρχιακό γραφείο της WHO για την Ευρώπη και φιλοξενείται από τον Υπουργό Υγείας και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, εδάφους και θαλάσσης της Ιταλίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος και Υγείας (EEHC) που συγκεντρώνει τις εθνικές κυβερνήσεις και διακυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, ήταν η οργανωτική επιτροπή.

 

2) Η διάσκεψη θα είναι ένα γεγονός καθαρό από άνθρακα, αφού χρησιμοποιεί υγιή, περιβαλλοντικά υλικά και προϊόντα μόνο. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν δωρεάν εισητήρια για τα ηλεκτρικά δημόσια λεωφορεία και την πρόσβαση στα ποδήλατα. Οι διοργανωτές υποστηρίζοντας την τοπικη οικονομία αγοράζουν τοπικά τρόφιμα. Όλα τα απόβλητα διασκέψεων θα ανακυκλωθούν και ο δήμος της Πάρμας θα αντισταθμίσει όλες τις δαπάνες άνθρακα.

 

3) Η διάσκεψη είναι το πέμπτο τέτοιο γεγονός που γίνεται στην Ευρωπαική περιοχή της WHO ως μέρος της ευρωπαϊκής διαδικασίας για το περιβάλλον και την υγεία, η οποία άρχισε από 20 χρόνια πριν. ΟΙ πρώτες τέσσερις διασκέψεις φιλοξενήθηκαν από την κυβέρνηση της Γερμανίας (1989), της Φιλανδίας (1994), του Ηνωμένου Βασιλείου (1999) και της Ουγγαρίας (2004).

 

4) Οι χρήσιμες ιστοσελίδες περιλαμβάνουν:

  • Υγεία και Περιβάλλον στην Ευρώπη: αξιολόγηση της προόδου
  • Πρόσθετο τμήμα: περιβαλλοντικές ανισότητες. Ευρωπαϊκό περιοδικό της Δημόσιας Υγείας, 20 (1): 12-42
  • ενημερωτικό δελτίο στις εκθέσεις επαρχιακών γραφείων
  • Ιστοχώρος διασκέψεων

 

http://www.euro.who.int/parma2010

 

 

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Νέα

Νέο ντοκιμαντέρ παραγωγής BBC σχετικά με τoυς κινδύνους που κρύβει η ακτινοβολία Wi-Fi στα σχολεία

23.04.2019
Νέο ντοκιμαντέρ παραγωγής BBC σχετικά με τoυς κινδύνους που κρύβει η ...

Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών (Πάσχα 2019)

11.04.2019
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ενόψει των εορτών του Πάσχα και έχοντας ως ...